رنگ پلی یورتان روی لوله ها ( اسپری گرم )

رنگ لوله - رنگ پلی یورتان لوله - رنگ گرم - قیمت رنگ لوله - قیمت رنگ صنعتی - رنگ پلی اورتان لوله - رنگ اسپری گرم

ردیف

ویژگی

واحد

درخواست

شیوه آزمایش

کلاس A

کلاس B

1

ضخامت فیلم خشک سیستم پوششی

mµ

1.000

1.500

EN 10290

Annex A

2

Elongation میزان انبساط

%

 

 

ISO 527

3

ویژگی مقاومت عایق الکتریکی

بعد از 100 روز در دمای 23±2º C

بعد از 30 روز ±2º C

Ώ

 

 

EN 10290

Annex F

4

تست مقاومت ضربه ایImpact resistance , min

At 23 ± 2 ºC

At -5 ± 3 ºC

 

------

 

 

EN 10290

Annex D

5

تست چسبندگی Pull off min

Psi

 

 

ASTM D 4541

6

تست مقاومت ضربه ای Impact

 resistance , min

At 23 ± 2 ºC

At -5 ± 3 ºC

Jxkxmm

 

 

 

EN 10290

Annex C

7

سختی جداول

Shore D

72

72

ASTM  D 2240

8

حفاظت کاتدیک حداکثر

At 23 ± 2 ºC for 28 days

At Tmax ± 2 ºC for 2 days

 

mm

 

 

EN 10290

Annex E

9

انعطاف پذیری

At 23 ± 2 ºC

At 0 ± 2 ºC

 

.......

 

 

EN 10290

Annex K

10

خستگی حرارتی

At 80 ± 2 ºC 100 روز

At 100 ± 2 ºC 100 روز

.......

 

 

EN 10290

Annex K

11

جذب آب ، حداکثر

%

 

 

ASTM D 570

12

مقاومت شیمیایی

(10٪هیدروکلراید، 30٪ سود، 3٪ نمک طعام، آب مقطر)

، تغییر در جرم، طول و یا عرض پس از 90 روز نگهداری، حداکثر

 

%

 

 

 

ASRM D  543

13

 

مقاومت دندانه ای، حداکثر

At 23 ± 2 ºC

At Tmax ± 2 ºC

Mm % of initial measured thickness

 

 

 

EN 10290

Annex H

14

آزمایش آب داغ (چسبندگی)

At Tmax ± 2 ºC/28 days

......

 

 

NACE RP0349:02

Annex j and EN 10290Annex D (SEE note 2)

15

مقاومت سایشی حداکثر 1 کیلوگرم،  CS-17 ،

 

Mg loss /1.000

revolutions

 

 

 

تاریخ: دوشنبه, 09 -2668 ساعت 10:57

نمایش پروژه